Huawei LUNA2000 & Backup Box : Review

NextE ได้มีโอกาสติดตั้งแบตเตอรี่พร้อมกับทำระบบสำรองไฟฟ้า ( Huawei LUNA2000 & Backup Box ) ให้กับบ้านของลูกค้าที่ใช้ inverter ของ Huawei เป็นครั้งแรกจึงขอถือโอกาสนี้มารีวิวการติดตั้ง และผลทดสอบการใช้งานเบื้องต้นของระบบว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร ก่อนติดตั้ง บ้านหลังนี้เป็นบ้านพักตากอากาศที่เจ้าของเคยใช้บริการให้ NextE ไปติดตั้งระบบ solar … Continue reading Huawei LUNA2000 & Backup Box : Review